Hawlfraint

CYMDEITHAS SYNDROM DOWN sydd berchen ar bob hawl neu sydd wedi'i thrwyddedu ar gyfer pob hawl, gan gynnwys yr hawlfraint a'r hawl ar y gronfa ddata, ar wefan ac yng nghynnwys gwefan CYMDEITHAS SYNDROM DOWN, neu a ddefnyddir fel arall gan GYMDEITHAS SYNDROM DOWN yn unol â'r gyfraith berthnasol.

Rhydd CYMDEITHAS SYNDROM DOWN ganiatâd yn rhad ac am ddim i atgynhyrchu deunydd gwreiddiol nas newidiwyd o'n gwefan.Cydnabyddwch hyn yn y modd canlynol:“Atgynhyrchwyd o wefan CYMDEITHAS SYNDROM DOWN(www.downs-syndrome.org.uk)” gyda dolen at ein gwefan.Rhaid gofyn am ganiatâd i atgynhyrchu deunyddiau eraill gan berchenogion yr hawlfraint wreiddiol.

Telerau ac Amodau

CYMDEITHAS SYNDROM DOWN sy'n galluogi'r mynediad at y safle hwn a'r defnydd arno, o dan y Telerau a'r Amodau canlynol:

Wrth ddefnyddio'r safle hwn rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau a'r amodau hyn, sy'n weithredol cyn gynted ag y defnyddiwch y safle am y tro cyntaf. Mae CYMDEITHAS SYNDROM DOWN yn cadw'r hawl i newid y telerau a'r amodau hyn ar unrhyw adeg trwy bostio newidiadau ar-lein.

Eich cyfrifoldeb chi yw adolygu'n rheolaidd wybodaeth a bostir ar-lein i gael rhybudd amserol am unrhyw newidiadau. Wrth barhau i ddefnyddio'r safle hwn ar ôl i newidiadau gael eu postio, rydych yn derbyn y cytundeb hwn fel y'i diwygir gan y newidiadau a bostir.

Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r safle hwn at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw'n amharu ar hawliau unrhyw drydydd barti, nac yn rhwystro neu'n cyfyngu ar allu unrhyw drydydd parti i ddefnyddio a mwynhau'r safle hwn.Mae'r rhwystro neu'r cyfyngu hwn yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, neu a allai achosi aflonyddwch neu drallod neu anghyfleustra i unrhyw berson a throsglwyddo cynnwys anweddus a thramgwyddus neu amharu ar lif arferol deialog oddi mewn i'r safle hwn.

Darperir y safle hwn a'r wybodaeth, yr enwau, y delweddau, y lluniau, y logos a'r eiconau ynghylch CYMDEITHAS SYNDROM DOWN, ei chynhyrchion a'i gwasanaethau (neu gynhyrchion a gwasanaethau trydydd partïon), neu sy'n gysytlltiedig â'r rhain, “FEL Y MAE” ac ar sail yr hyn “SYDD AR GAEL” heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth na heb warant o unrhyw fath boed yn hysbys neu'n oblygedig, gan gynnwys, ond heb gyfyngiad i'r rhain, warantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, dim troseddiad, cysondeb, diogelwch a chywirdeb.O dan unrhyw amgylchiad, ni fydd CYMDEITHAS SYNDROM DOWN yn atebol am unrhyw iawndaliadau gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndaliadau anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw iawndaliadau o gwbl o ganlyniad i ddefnyddio neu golli defnydd, data, neu elw, pa un wrth weithredu contract, esgeulustod neu weithred gamweddus arall, sy'n deillio o ddefnyddio'r safle hwn neu'n sy'n gysylltiedig â hynny. Nid yw CYMDEITHAS SYNDROM DOWN yn gwarantu nad amharir ar y swyddogaethau yn y deunydd a geir ar y safle hwn na'u bod yn ddi-wall, y cywirir diffygion, na bod y safle neu'r gweinyddwr sy'n ei alluogi i fod ar gael yn rhydd o feirysau neu fygiau na'i fod yn cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb a dibyniadwyedd llawn y deunyddiau.Mae'r enwau, delweddau a'r logos sy'n dynodi CYMDEITHAS SYNDROM DOWN, neu drydydd partïon a'u cynhyrchion yn nodau perchenogol CYMDEITHAS SYNDROM DOWN, a/neu drydydd partïon. Ni cheir dehongli unrhyw beth a geir yma fel pe bai'n rhoi mewn modd goblygedig, trwy estopel neu fel arall unrhyw drwydded neu hawl o dan unrhyw hawlfraint neu batent CYMDEITHAS SYNDROM DOWN, neu unrhyw drydydd parti arall.

Lle'ch gwahoddir i gyflwyno unrhyw gyfraniad i'r safle hwn (gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw destun, graffeg, fideo neu sain) mae gofyn i chi drwy'r cyflwyniad hwn roi i GYMDEITHAS SYNDROM DOWN hawl a thrwydded barhaol, ddi-hawlfraint, heb gyfyngiad y gellid ei hisdrwyddedu i ddefnyddio, atgynhyrchu, newid, addasu, cyhoeddi, cyfieithu, creu gweithiau deilliannol, dosbarthu, perfformio, chwarae, a defnyddio pob hawl hawlfraint a pherchenogaeth mewn perthynas ag unrhyw waith o'r fath ledled y byd a/neu i'w chynnwys mewn gweithiau eraill mewn unrhyw gyfrwng sydd bellach yn hysbys neu a ddatblygir maes o law ar gyfer cyfnod llawn unrhyw hawliau a allai fodoli yn y cynnwys hwn, yn unol â'r cyfyngiadau preifatrwydd a nodir ym Mholisi Preifatrwydd CYMDEITHAS SYNDROM DOWN. Os na ddymunwch roi'r hawliau hyn i GYMDEITHAS SYNDROM DOWN, awgrymir na ddylech gyflwyno'ch cyfraniad i'r safle hwn.Trwy gyflwyno eich cyfraniad i'r safle hwn, rydych hefyd yn gwarantu bod y cyfraniad hwn yn;

  1. eich gwaith gwreiddiol eich hun yw hwn a bod gennych yr hawl i drefnu ei fod ar gael i GYMDEITHAS SYNDROM DOWN at yr holl ddibenion a nodir uchod;
  2. nid yw'n difenwi; a
  3. nid yw'n torri unrhyw gyfraith.

Indemnio CYMDEITHAS SYNDROM DOWN rhag pob ffi gyfreithiol, iawndal a'r holl dreuliau eraill a allai ddod i ran CYMDEITHAS SYNDROM DOWN o ganlyniad i dorri'r gwarant uchod gennych; a Chytuno i hepgor unrhyw hawliau moesol yn eich cyfraniad at ddibenion ei gyflwyno a'i gyhoeddi ar safle CYMDEITHAS SYNDROM DOWN a'r dibenion eraill a nodir uchod.Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Telerau ac Amodau hyn a/neu delerau penodol a welir mewn mannau eraill ar y safle hwn ynghylch deunydd penodol, yr olaf fydd yn blaenori.

Os penderfynir bod unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn yn anghyfreithlon, annilys neu fel arall yn anorfodadwy oherwydd cyfreithiau unrhyw wladwriaeth neu sir lle bwriedir i'r Telerau a'r Amodau fod yn effeithiol, wedyn i'r graddau ac o fewn yr awdurdodaeth lle y mae'r Telerau a'r Amodau hynny yn anghyfreithiol, yn annilys neu'n anorfodadwy, fe'u torrir a'u dileu o'r cymal hwn a bydd y telerau a'r amodau sy'n weddill yn parhau, ac mewn grym ac yn effeithiol o hyd ac yn parhau'n cyfrwymol ac yn orfodadwy.

Llywodraethir a dehonglir y Telerau a'r Amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr.Bydd anghydfodau a gwyd yma yn ddarostyngedig yn unig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.

Oni dderbynnir y Telerau a'r Amodau hyn yn llawn, nid oes gennych ganiatâd i weld cynnwys y wefan hon ac o'r herwydd, dylech ymatal rhag defnyddio'r wefan ar unwaith.

Cymdeithas Syndrom Down
Canolfan Langdon Down
2a Langdon Park
Teddington
Middlesex
TW11 9PS