Mae Cymdeithas Syndrom Down yn ymrwymedig i ddiogelu'ch preifatrwydd wrth ichi ymweld â'i gwefan.Dyna pam rydym wedi mabwysiadu'r Polisi Preifatrwydd hwn.Bwriedir y Polisi Preifatrwydd hwn i ddisgrifio sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu a'i defnyddio, a byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ein gweithgareddau'n cadw o fewn ysbryd y Polisi Preifatrwydd hwn.Sylwer, trwy ymweld a defnyddio'r wefan hon rydych yn derbyn yr arferion a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Darperir enw parth a chyfeiriad IP i bob cyfrifiadur a gysylltir â'r rhyngrwyd.Pan yw ymwelydd yn gofyn am dudalen o'r tu mewn 'r wefan DSA, mae ein gweinyddion gwe'n ei adnabod yn awtomatig ac yn cofnodi'r cais HTTP a wneir i'n gweinydd gwe.Nid yw'r wybodaeth hon yn datgelu unrhyw beth personol amdanoch chi.

Gall gwefan Cymdeithas Syndrom Down (DSA) ddefnyddio cwcis er mwyn darparu nodweddion personoli i'n hymwelwyr.Cewch ddewis a ydych am dderbyn cwcis trwy newid gosodiadau'ch porwr.Fel rheol, trwy ddefnyddio nodwedd helpu'ch porwr cewch wybodaeth am sut i atal eich porwr rhag derbyn pob cwci neu i roi gwybod i chi pan anfonir cwci.Os dewiswch beidio â derbyn y cwcis hyn, efallai na fydd eich profiad ar ein gwefan ni ac ar wefannau eraill yn un cyflawn ac na fydd rhai nodweddion yn gweithio fel y'u bwriadwyd.

Efallai hefyd y gofynnwn am eich cyfeiriad e-bost neu'ch cyfeiriad post at ddibenion eich ychwanegu at ein rhestr bostio, prosesu cais aelodaeth, neu ar eich cais chi i ofyn i rywun gysylltu â chi am wybodaeth ychwanegol. Pryd bynnag y gofynnwn am wybod pwy yw'r ymwelydd, byddwn yn nodi'n glir ddiben yr ymholiad cyn gwneud cais am yr wybodaeth.Dilynwn bolisi “dim sbam”, h.y. ni fyddwn yn gwerthu, rhentu, neu fel arall yn rhoi eich cyfeiriad e-bost i drydydd parti, heb eich cydsyniad.Yn ogystal, ni fyddwn yn anfon atoch e-bost nad ydych wedi cytuno i'w dderbyn.

Os ydych yn perthyn i'n rhestr ohebu, efallai y byddwn yn cysylltu â chi gyda chyhoeddiadau, newyddion, neu gynhyrchion neu wasanaethau newydd.

Byddwn yn datgelu'ch gwybodaeth bersonol neu unrhyw wybodaeth a gofnodwyd ar ffeil pan fydd hynny'n ofynnol o dan y gyfraith neu yn y gred ddidwyll fod y camau hyn yn angenrheidiol ar gyfer: cydymffurfio â gorchmynion y gyfraith neu gydymffurfio â phroses gyfreithiol yn ein herbyn; amddiffyn a diogelu hawliau neu eiddo DSA neu ymwelwyr â safle DSA; nodi pobl a allai fod yn torri'r gyfraith, yr hysbysiad cyfreithiol, neu hawliau trydydd partïon; cydweithredu ag ymchwiliadau i weithgareddau anghyfreithlon honedig.Cymer DSA gamau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth a ddatgelir i ni yn ddiogel. Yn ogystal, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw darfu ar ein diogelwch nac am unrhyw gamau gan drydydd partïon sy'n cael y wybodaeth.Lle bo DSA hefyd yn darparu “dolenni” at wefannau eraill ar y rhyngrwyd, nid ydym yn gyfrifol am eu Polisïau Preifatrwydd na'r modd y rheola'r safleoedd hyn wybodaeth am eu defnyddwyr.Argymhellwn yn gryf eich bod yn gwirio gyda'r gwefannau hynny i ddod i wybod eu polisi preifatrwydd.

Website and mobile application usage information

The DSA also automatically collects information about your computer browser type and operating system, websites you visited before and after visiting our websites, standard server log information, Internet Protocol (IP) addresses, GPS location data, mobile phone service provider, and mobile phone operating system.  The DSA aggregates this information to understand how visitors to the DSA websites use the websites and mobile applications so that the DSA can improve these and the services that the DSA offers.  GPS location data does not typically identify individual users.   This information includes:

the total number of visits to the DSA websites and mobile applications;

the number of visitors to each page of the DSA websites and mobile applications; and

the domain names of website visitors’ internet service providers.

The DSA uses Google Analytics as the main form of website statistics tracking.  Any visitors to the DSA websites who don’t want their data used by Google Analytics can install the Google Analytics opt-out browser add-on. This add-on instructs the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) running on websites to prohibit their information from being used by Google Analytics. To opt-out of Google Analytics for the web, go to https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

 

*Codir tâl ar ein rhif 0333 newydd ar y gyfradd genedlaethol ar gyfer galwadau symudol a llinell dir fel ei gilydd, yn wahanol i rifau 0845 a all fod yn ddrud ar gyfer ffonau symudol.Cynhwysir eich galwadau o fewn eich lwfans munudau heb bremiwm.