Cofrestru gyda WorkFit am ddim

Tystlythyrau

  • Mae cymorth WorkFit yn ail-ddatgan fy arferion da ac yn cynnig dealltwiaeth well o bobl y mae syndrom Down arnyn nhw.Frankie a Benny
  • Wedi sesiwn hyfforddi llwyddiannus, mae'n galonogol imi wybod y byddaf yn effeithio'n bersonol ar sgiliau dysgu a sgiliau bywyd unigolyn. Mae'n galonogol imi ddysgu am y cyfleoedd cynyddol ar gyfer pobl ifanc y mae syndrom Down arnyn nhw yng Nghymru.Waitrose
  • Mae asesiad a hyfforddiant WorkFit wedi rhoi dealltwriaeth lawer gwell o'r cyflwr inni a'r hyn mae'n ei olygu i gyflogi rhywun y mae syndrom Down arno. Mae'n sicr yn rhywbeth yr hoffem ymwneud ag ef a'i ymgorffori mewn siopau.JoJo Maman Bebe

Fel arbenigwyr mewn syndrom Down gallwn ddarparu cyfarwyddyd pwrpasol hysbysol a hyfforddiant i gyflogwyr sy'n hurio rhywun gyda syndrom Down.

Nid oes unrhyw ymrwymiadna ffi i gofrestru'ch sefydliad ar y rhaglen WorkFit. Ble bynnag rydych chi gyda'ch anghenion recriwtio, byddwn yn eich cefnogi trwy gydol y broses.

 

Beth allwn ei wneud drostoch

Asesiad y gweithle* byddwn yn adolygu'ch gweithle, nodi unrhyw broblemau ynghylch anabledd, ymgynghori ar rolau posibl a fyddai'n addas o fewn eich sefydliad a gwneud argymhellion ar gyfaddasiadau ac addasiadau rhesymol nid yn unig i gwrdd â'ch gofynion statudol dan ddeddfwriaeth anabledd a chyflogaeth ond hefyd i gyflawni'r arfer gorau yn y gweithle.

Hyfforddiant cyflogaeth pwrpasol* byddwn yn darparu hyfforddiant strwythuredig a chydlynol er mwyn cwrdd â'ch gofynion.

Bydd y prif gynnwys yn cwmpasu:

  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o syndrom Down a'r proffil dysgu penodol
  • Strategaethau rheoli
  • Cyfarwyddyd a chyngor ynghylch sut i reoli cyflogai y mae syndrom Down arno

“Addysg anferth ynghylch sut mae pobl gyda syndrom Down yn byw a dysgu.Hefyd rydym yn teimlo'n fwy hyderus am weithio gyda rhywun sydd gyda syndrom Down.” – Browns Hairdressing Group, Buckingham

Safle diogel pwrpasol: lle gallwch bostio swyddi gwag unwaith eich bod wedi derbyn ein hyfforddiant cychwynnol am ddim, mynediad am ddim i ymgeiswyr sy'n barod i weithio neu sy'n datblygu eu sgiliau ar gyfer y dyfodol, adnoddau a chymhorthion pellach ynghylch cefnogi a rheoli cyflogai gyda syndrom Down.

Cefnogaeth barhaol: trwy ein llinell gymorth gwybodaeth, gallwn gynnig cyngor arbenigol ynghylch cefnogi cyflogai gyda DS.

Beth i'w wneud nesaf

  1. Cofrestrwch am ddim gyda'r rhaglen WorkFit
  2. Byddwch yn derbyn e-bost gyda'ch manylion unigryw i fewngofnodi, fel y gallwch ddechrau defnyddio'r safle
  3. Byddwn yn cysylltu â chi er mwyn trafod eich diddordeb

Dewch i gwrdd â Jenny


“Roedd yn bwysig inni nad oedd unrhyw rôl a gynygid i unigolyn y mae syndrom Down arno yn arwynebol nac yn weithred elusennol mewn unrhyw ffordd. Roedd rhaid i'r rôl fod yn un a oedd yn angenrheidiol i weithrediad y busnes. Tasgau Jenny yw rheoli'r post, diweddaru'r system cofnodi post wrth iddi fynd ymlaen, dileu post sy'n mynd allan ac anfon dyfynbrisiau allan yn ogystal â rhwygo dogfennau sensitif.”
Pam Harvey, Rheolwraig Morgan Richardson Cyf